Sorteer op
Sorteer op

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden WomenWorks

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WomenWorks zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van WomenWorks worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door WomenWorks ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
2.1 Alle aanbiedingen van WomenWorks zijn vrijblijvend en WomenWorks behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door WomenWorks. WomenWorks is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt WomenWorks dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten, voor u op maat, kleur of naam gemaakt) wordt aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.
Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, exclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuur- of opdrachtdatum.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van WomenWorks.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door WomenWorks bent u een bedrag van twintig euro (€ 20) aan administratiekosten verschuldigd en indien WomenWorks haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van WomenWorks om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is WomenWorks gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door WomenWorks.
Artikel 4. Levering.
4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 2 werkdagen, tenzij op de website van WomenWorks anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. WomenWorks zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.
4.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4.4 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door WomenWorks overschreden wordt, zal WomenWorks de afnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met WomenWorks te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan WomenWorks te melden.
4.5 Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen nadat WomenWorks het in voorgaande artikel (artikel 4.4) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
4.6 WomenWorks behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan WomenWorks verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u WomenWorks daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft WomenWork de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan WomenWorks te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product  onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 7. Bestellingen/communicatie.
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en WomenWorks, dan wel tussen WomenWorks en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en WomenWorks , is WomenWorks niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van WomenWorks.
Artikel 8. Overmacht.
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft WomenWorks in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat WomenWorks gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan WomenWorks en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9. Diversen.
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met WomenWorks in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door WomenWorks vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2 WomenWorks is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11. Afkoelingsperiode
11.1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnenveertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met WomenWorks te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. De afnemer dient dit wel even schriftelijk te melden alvorens tot verzending over te gaan, zodat WomenWorks de afnemer een "retour-nummer" kan geven voor deze zending.
11.2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan WomenWorks te melden. De afnemer dient het product, na overleg met WomenWorks, te sturen naar een door WomenWorks vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
11.3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met WomenWorks ingevolge artikel 11.1. en 11.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal WomenWorks deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat WomenWorks het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen. De verzendkosten die WomenWorks heeft gemaakt om het product naar u toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. U ontvangt dus de betaling retour minus de verzendkosten.
11.4. WomenWorks behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van WomenWorks of de leverancier van het product) is beschadigd.
11.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van WomenWorks schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal WomenWorks de afnemer hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. WomenWorks heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden WomenWorks

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WomenWorks zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van WomenWorks worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door WomenWorks ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
2.1 Alle aanbiedingen van WomenWorks zijn vrijblijvend en WomenWorks behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door WomenWorks. WomenWorks is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt WomenWorks dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten, voor u op maat, kleur of naam gemaakt) wordt aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.
Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, exclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuur- of opdrachtdatum.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van WomenWorks.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door WomenWorks bent u een bedrag van twintig euro (€ 20) aan administratiekosten verschuldigd en indien WomenWorks haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van WomenWorks om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is WomenWorks gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door WomenWorks.
Artikel 4. Levering.
4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 7 werkdagen, tenzij op de website van WomenWorks anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. WomenWorks zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.
4.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4.4 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door WomenWorks overschreden wordt, zal WomenWorks de afnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met WomenWorks te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan WomenWorks te melden.
4.5 Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen nadat WomenWorks het in voorgaande artikel (artikel 4.4) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
4.6 WomenWorks behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan WomenWorks verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u WomenWorks daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft WomenWorks de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan WomenWorks te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 7. Bestellingen/communicatie.
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en WomenWorks, dan wel tussen WomenWorks en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en WomenWorks , is WomenWorks niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van WomenWorks.
Artikel 8. Overmacht.
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft WomenWorks in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat WomenWorks gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan WomenWorks en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9. Diversen.
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met WomenWorks in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door WomenWorks vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2 WomenWorks is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11. Afkoelingsperiode
11.1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met WomenWorks te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. De afnemer dient dit wel even schriftelijk te melden alvorens tot verzending over te gaan, zodat WomenWorks de afnemer een \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"retour-nummer\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" kan geven voor deze zending.
11.2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan WomenWorks te melden. De afnemer dient het product, na overleg met WomenWorks, te sturen naar een door WomenWorks vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
11.3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met WomenWorks ingevolge artikel 11.1. en 11.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal WomenWorks deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat WomenWorks het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen. De verzendkosten die WomenWorks heeft gemaakt om het product naar u toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. U ontvangt dus de betaling retour minus de verzendkosten.
11.4. WomenWorks behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van WomenWorks of de leverancier van het product) is beschadigd.
11.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van WomenWorks schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal WomenWorks de afnemer hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. WomenWorks heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

© 2011 - 2023 WomenWorks.nl- Veiligheidsschoenen en Werkkleding | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel